International Water Treatment

... always looking for cleaner water

Korrosjon i vannbårne anlegg

.Første generasjon av  plastikk rør tilbruk for  gulvvarme og  radiator anlegg var ikke diffusjonstette , detgte medførte  store  korrosjonspreoblemer  i anleggene. I de siste  år  har ny teklnologi  gitt oss plast rør med  diffusjonssperrer, men dett er ikke nok da det fremdeles  vil  trenke inn oksygen  ved  pumpøer ,  ventiler  etc.   På sikt vil dette kunne gi   korrosjon  og påfølgende slamproblemer.